• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Grender og tettsteder - Tilskudd til utvikling

Informasjon

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til utvikling av grender og tettsteder

1. Formål med tilskuddsmidlene

Kongsvinger kommune ønsker å stimulere til levende tettsteder og grender. Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid, som fører til realisering av verdiskapende tiltak i grender og tettsteder. Med grender og tettsteder menes bebygde områder i kommunen utenfor Kongsvingers bygrenser. Tiltakene skal bidra til økt trivsel og utvikling i kommunen.

2. Forhold som prioriteres

 • Utviklingsrettede tiltak som kommer store deler av innbyggerne til gode.

 • Tiltak som er rettet mot barn og unge.

 • Tiltak som er rettet mot eller er organisert for nye innbyggere.

 • Tiltak som på annen måte er i tråd med intensjonene i kommuneplanen.

 • Tiltak  som gjennom intensjon og målsetting vil bidra til et bærekraftig  miljø og en levende kultur.

 • Tiltak som fremmer folkehelse og utenforskap.

 • Tiltak som fremmer inkludering

Søknader knyttet til vedlikehold vil ikke bli prioritert, da midlene er utviklingsrettede. Tiltak som skal gis støtte forventes å være selvgående med tanke på fremtidig drift og vedlikehold.

3. Søknad om «etableringstilskudd"

Det kan søkes om et etableringstilskudd på kr. 15 000 til utviklingsselskap, velforening og grendelag for å etablere/utvikle organisasjon.

For å få utbetalt «etableringstilskudd» kreves følgende:

 • Organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonen.
 • Gjennomført etableringsmøte og valgt styre for inneværende år

 • Registrert medlem av Tilskuddsportalen

 • Utarbeidet budsjett med handlingsplan for kommende periode. 

4. Søknad om «tiltakspenger

De som kan søke om tilskuddsmidler til tiltak er utviklingsselskap, velforeninger og grendelag i kommunens grender og tettsteder. Kriteriene gitt i punkt 3 må være oppfylt.

Tiltaksmidlene er rettet mot støtte til prosjekter, aktiviteter og arrangementer som styrker identitet, engasjement og tilhørighet i grenda eller tettstedet. Noen eksempler på slike kan være aktivitetsskapende tiltak, utviklingsprosjekter som aktivitetsanlegg, møteplasser, turstier etc.

Tilskuddet kan brukes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunale eller statlig tilskudd. Denne type søknader vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

Følgende krav stilles til søknaden om  tiltakspenger:

 • Kortfattet prosjektbeskrivelse
 • Framdriftsplan

 • Kostnads- og finansieringsplan (utgifter, inntekter, egeninnsats, vedlikehold)

 • Forklaring på hvordan drifts- og vedlikeholdsbehovet er tenkt ivaretatt

 • I søknaden skal det opplyses om det er mottat eller søkt om støtte fra andre finansieringskilder.

 • Det bevilges kun tilskudd opp til 50% av prosjektets totale kostnadsrammer

 • Egeninnsats kan beregnes ved dugnadstimer, med inntil 250 kroner pr.time. Dugnad skal dokumenteres i regnskap (tid, sted og antall personer)

5. Søknadsprosedyre

Søknadene fremmes på eget digitalt søknadsskjema, med søknadsfrist henholdsvis 15. februar og 1. juni. Etter gjennomføring av prosjektet leveres kortfattet rapport med regnskap på eget digitalt skjema.

6. Vedtaksmyndighet

Vedtaksmyndighet i saken er delegeres til rådmann for tilskudd inntil kr. 50.000. For tilskudd ut over dette beløp er formannskapet vedtaksmyndighet, etter innstilling fra komité for Miljø- og samfunnsutvikling.Hjelp
Lukk
1.Klikk påHjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svareneunderveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukkenettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter atdu vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn førdu selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader